Yönetmelikler

 23.09.1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği’nin 12-Yüksek Öğretim Kurumları maddesi uyarınca; 

 

 1.  Görev tahsisli konutlarda öncelik sıralamaları aşağıdaki şekilde sırası ile uygulanacaktır;

Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı, Yüksek okul Müdürü, Enstitü müdürü, Yüksek okul müdür yardımcısı, Enstitü müdür yardımcısı, Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Hastane Baştabibi, Hastane Müdürü, Şube Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı.

 

 

 1. Sıra tahsisli konutların puanlama cetveli oluşturulur iken, aynı yönetmeliğin (4) Sayılı cetveli esas alınmış olup,

 

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süresinin her yılı için (+5) puan,
 2. Personelin kamu konutlarından yararlandığı her yıl için (-3) puan,
 3. Personelin eşi için (+6) puan,
 4. Personelin her bir çocuğu için (+3) puan, en fazla 2 çocuk için hesaplanır,
 5. Eş ve çocuklar dışında kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her aile ferdi için (+1) puan,
 6. Konutta oturanların sürekli gelirlerinin yıllık toplamının 15.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmesi halinde (-1) puan,
 7. Kamu konut tahsisi için beklediği her yıl için (+1) puan,
 8. İl sınırları içerisinde eş, çocukları veya bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait bulunan oturmaya elverişli her konut için (-15) puan,
 9. Başka illerde eş, çocukları veya bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait bulunan oturmaya elverişli her konut için (-10) puan.

 

 1. Kamu Konutları Yönetmeliği Madde-9;Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit ise, yetkili komisyonca ad çekme yoluyla konut tahsis edilir.
 2. Kamu Konutları Yönetmeliği Madde-15; Konut tahsis talebinde bulunan personelin durumunda bir değişiklik olduğu takdirde bu değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, değişikliği gösteren belgeler ile birlikte ek bir beyanname ile ilgili amire bildirilir.
 3. Kamu Konutları Yönetmeliği Madde-17;Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde kamu konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edilir.
 4. Kamu Konutları Yönetmeliği Madde-26; Konutta oturanlar, kurum ve kuruluşlara ait olup, yapılması uygun görülen onarımların yapılmasına engel olamazlar ve meşru bir mazeret olmadıkça tarihini erteleyemezler. 

Sıkça Sorulan Sorular

Has no content to show!
 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
 • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top