sac ekimi lazer epilasyon
İLGİLİ YÖNETMELİKLER
İLGİLİ YÖNETMELİKLER

23 Eylül 1984 — Sayı: 18524 RESMÎ GAZETE Sayfa: 17

 

 

Yönetmelik 

 

K a r a r Sayısı: 84/8345 

 

E k l i «Kamu Konutları Yönetmeliği» n i n yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığının 14/5/1984 tarihli ve 4/3-3121-24383-16669 sayılı yazısı üzerine, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nun 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 16/7/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 

Kenan EVREN

Cumhurbaşkanı

T. OZAL

Başbakan

I. K. ERDEM

Devlet Bek. - Başbakan Yrd.

A. TENEKECİ

Devlet Bakanı

K. OKSAY

Devlet Bakanı

İ. ÖZDAĞLAR

Devlet Bakanı

A. M. YILMAZ

Devlet Bakanı

A. K. ALPTEA/lOÇİN

Devlet Bakanı

S. N. TÜREL

Devlet BakBnı

M. N. ELDEM

Adalet Bakanı

S. N. TÜREL

Milli Savunma Bakanı V.

A. TANRIYAR

İçişleri Bakanı

V. HALEFOĞLU

Dışişleri Bakanı

K. OKSAY

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı V.

I. S. GİRAY

Bayındırlık ve Iskan Bakanı

V. ATASOY

Ulaştırma Bakanı

H. C. ARAL

Sanayi ve Ticaret Bakan'

H. H. DOĞAN

Tarım Orman ve Köyişlerl Bakar»

C. BÜYÜKBAŞ

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam

V. AR İKAN

Maliye ve Gümrük Bakanı

M. AYDIN

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam

M. KALEMLİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

M. M. TAŞÇI OĞLU

Kültür ve Turizm Bakanı

 

Kamu Konutları Yönetmeliği 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Genel Hükümler 

 

Amaç 

 

Madde 1

 

Bu Yönetmeliğin amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen kurum personeline kamu konutlarının tahsis şekli,oturma süresi, k i r a , bakım, onarım ve yönetimine ait usûl, esas ve şartlar ile uygulamaya dair diğer hususları tesbit etmektir. 

 

Kapsam 

 

Madde 2

 

Bu Yönetmelik, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları personelinin yararlanması için yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma ve kiralama suretiyle sağladıkları

kamu konutlarını kapsar.K u r um ve kuruluşlarınca, bir bölümü kamu konutuna tahsis edilen hizmet binalanndaki konutlar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

 

Tanımlar 

 

Madde 3

 

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 

a) Merkez; Bu Yönetmeliğin kapsamına giren kurum veya kuruluşun merkez teşkilâtının bulunduğu i l veya ilçeyi,Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17 sayfa : İS RESMİ GAZETE 23 Eylül 1084 — Sayı: 18524

 

b) Yetkili Makam; Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilâtında bulunan en üst amir veya organ ile yetki devrettiği makam veya rütbe sahibini,

 

c) Yetkili konut dağıtım komisyonu; yurt içi ve yurt dışında, konutun bulunduğu ülke, bölge, i l veya ilçede bu Yönetmeliğe göre kurulan komisyonları,

 

d) Yönetici; konut blok veya gruplarında, kurum veya kuruluşlarca karşılanan yakıtın temin, tedarik ve dağıtımı dışındaki müşterek hizmetlerin düzenli b i r şekilde yürütülmesi için, konut tahsis edilenler tarafından kendi aralarından seçilen kişi veya kişileri,tfade eder.

 

Kiralama Suretiyle Konut Sağlanması

 

Madde 4

 a) Bakanlar ve Milletvekilleri,

 b) Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olan kalkınmada öncelikli yörelerdeki

kamu kurum Ve kuruluşlarının ve mahrumiyet yerlerindeki üniversitelerden sosyal

tesislerini tamamlayamamış olanların mahallen temin ve görevlendirilmesi

mümkün bulunmayan personeli,

c) Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç gösterilecek hal ve yerlerdeki Türk

Silahlı Kuvvetleri personeli,

d) Emniyet Genel Müdürlüğünce ihtiyaç gösterilecek hal ve yerlerdeki emniyet

personeli,

e) Yurt dışındaki büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri

temsil heyeti başkanları ve başkonsoloslar ile konut kiralanmasındaki güçlükler,kiraların çok yüksek olması ve diğer zorunlu hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışında daimi görevli personeli,

f) Kirasının emsal kamu konutu kirasından fazla olan kısmı Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanması şartiyle, görev yaptıkları yerde ve görevlerinin devamı süresince konut tahsis edilemeyen Devlet güvenlik mahkemelerinin başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet savcıları ve Cumhuriyet savcı yardımcıları.İçin konut kiralanabilir.

 

Devamını oku...
 


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı