sac ekimi lazer epilasyon
İLGİLİ YÖNETMELİKLER
Makale İçeriği
İLGİLİ YÖNETMELİKLER
.
.
.
Tüm Sayfalar

İKİNCİ BÖLÜM

 

Kamu Konutlarının Türlerine Göre Ayrılması

 

Kamu Konutlarının Türleri

 

Madde 5  K a m u konutları tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır:

 

a) özel tahsisli konutlar;

Yönetmeliğe ekli ( ı ) sayılı cetvelde gösterilen ve temsil özelliği olan makam

ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikteki konutlardır.

b) Görev tahsisli konutlar-,

Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, görevlerinin önemi ve özelliği

ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır.

c) Sıra tahsisli konutlar;

Yönetmeliğe ekli (4) sayıh cetvelde gösterilen puan durumu dikkate alınarak

9 uncu maddede belirtilen usul ve esaslara göre tahsis edilen konutlardır.

d) Hizmet tahsisli konutlar;

1) Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahall

i gibi meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskân

imkânları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan

görev başında bulundurulması gerekli olan personel,

2) İlgili kanunlarca kendilerine zata mahsus taşıt tahsis edilen makam va

rütbe sahiplerinin makam şoförü ve koruma görevlileri.

YOrOtme vıı İdare Boluma Sa'rfa: 18

23 Eylül 1984 — Sayı: 18524 RESMİ GAZETE Sayfa : 19

3) Kamu konutlarında görevli kapıcı, kaloriferci gibi personel,İçin inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.

Kamu Konutu özelliğini Kazanma

Madde 6 — Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili makamlarınca, mevcut konutlarının, kamu konut türlerine göre belirlenip, bu amaçta kullanılmak üzere ayrımının yapılması ile bu konutlar kamu konutu özelliğini kazanır.Genel bütçeye bağlı dairelerin konutları ise, 178 sayılı Maliye ve Gümrük^Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (d) bendi ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 23 üncü maddesi

uyannca, i l g i l i idareye tahsis edildiği tarihte kamu konutu özelliğini kazanmış olur. Konutların i l g i l i idareye tahsisi, talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılır.Kamu konutlannın görev unvan gruplarına göre ne miktarda veya hangioranda tahsis edileceği yetkili makamca tespit edilebilir. Türk Silâhlı Kuvvetlerindeayınm subay, astsubay ve sivil memur (Uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşları dahil) arasında yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  

Kamu Konutlannın Tahsis Usûl ve Esaslan Özel Tahsisli Konutların Tahsis Şekli

 Madde 7 — Özel tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (l> sayılı Cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilir.özel tahsisli konutlann tahsisinde aynca tahsis karan alınmaz, bu göreve seçilme veya atanma yeterlidir.

 

Görev Tahsisli Konutların Tahsis Şekli

 

Madde 8 — Görev tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere,cetveldeki sıraya göre, yetkili konut dağıtım komisyonu tarafından tahsis edilir. Ancak (3) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsiste aynca tahsis kararı alınmaz, atama karan aynı zamanda tahsis kararını da kapsar.Merkezde görevli personele, merkez konut dağıtım komisyonunca, görev tahsisli konut tahsisi yapılır.Kamu kurum ve kuruluşlarında, ataması merkezden yapılan personele, merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunca görev tahsisli konut tahsis edilebilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait görev tahsisli konutların tahsisi, konutun k u l lanınuna verildiği askeri birlik, karargâh ve kurumların komutanlan, kurmay başkanları veya yetki verecekleri amirler tarafından yapılır.Devlet güvenlik mahkemelerinin askeri yargıya mensup üyeleri ile Cumhuriyet savcı yardımcıları, sıraya tabi olmaksızın Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konutlardan da yararlanabilirler.Yeteri kadar görev tahsisli konutun olmaması halinde konut tahsisi talebinde bulunanlar (2) sayılı cetvelde belirtilen sıra esas alınarak Yönetmeliğin ekli (4) sayılı cetvelindeki esaslara göre, kendi aralarında puanlamaya tabi tutulur.Görev tahsisli konutta oturmakta- iken görev unvanı değişen personelin yeni

görevi, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde gösterilmiş ise, kendisi İçin tekrar tahsiskararı alınmaz. Atanma karan, son duruma göre konut tahsis k a r a n yerine geçer.

 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 19

 

Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 23 Eylül 1984 — Sayı: 18524

 

Boşalan görev tahsisli konutların, fiilen boşaltılması tarihinden itibaren engeç (30) gün içinde. Yönetmelik hükümlerine göre hak sahiplerine tahsisi gerekir.Ancak, önceden belli b i r görev için ayrıldığı halde, bu göreve atama yapılmadığın

dan boş bulunan görev tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekli

  

 Madde 9 Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli ( 4 ) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet suresi ıazla olana, hizmet süresinde

eşit ise. yetkili ev dağıtım Komisyonunca ad çekme yoluyla, konut tahsis edilir.Türk Silahlı Kuvvetlerine aiı sıra tah-.is.li konutların hak sahiplerine t a h s i l,konutun kullanımına verildiği askeri birlik, karargâh ve kurumların komutanlar',kurmay başkanları veya yetki verecekleri amirler tarafından görev ve unvanlarına bakılmaksızın puan sırasına göre yapılır.Konutların herhangi bir nedenle boşalması halinde fiilen boşaltıldığı tarihten itibaren en geç (30) gün içinde Yönetmelik hükümlerine gore hak sahiplerine tahsis edilmesi gerekir.Türk Silahlı Kuvvetlen personeli hariç, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca hak kazananlardan, bulunduğu ülke, merkez, bölge, il veya ilçe ayrımı yapılmaksızın

daha once Yönetmelikte belirtilen oturma süresince veya daha iazia sure konutta oturanlara, konut tahsis edileme/. Bu durumda olanlara tekrar konut tahsisi,mevcut talepler karşılandıktan sonra, kalan boş konut olursa Yönetmelik esaslanna

göre yapılır.Sıra tahsisli konutların hak sahiplerine tahsisi, merkezde kurulan yetkili konul dağıtım komisyonunca da yapılabilir.Merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunun tahsis edeceği görev ve sıra tahsisli konutlar kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca konutların türlerine göre tesbiti ile birlikte, hazırlanacak genelge ile ıa*>ra teşkilatına b i l d i r i l ir

  

 Hizmet Tahsisli Konutların Tahsis Şekli

 

Madde 10 — Hizmet tahsisli konutlar yetkili makam tarafından tahsis edilir.Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Yasama Organı İdari Teşkilatı Konutlarının Tahsis Şekli

 

Madde 11 — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına ait konutların tahsisi ile ilgili usûl ve esaslar.Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı tarafından düzenlenir Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatında süreli olarak görevlendir i l en personelin, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği konutlarından kendilerine

konut tahsis edilmemesi ve bağlı oldukları kamu kurum ve kuruluşu ile Türk Sılahlı Kuvvetleri Konutundan görev tahsisli veya sıra tahsisli olarak yararlanmaları halinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatında görev yaptıkları sür,içersinde bu konutlarda oturmalarına devam olunur Kamu Konutlarından Yararlanamayacaklar

 

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre kendisine konut tahsis edilen biriyle evli bulunanlar bu konutta oturdukları surece kamu konutlanndan yararlanamazlar.Konutta Birlikte Oturabilecekler

 

Madde 13 — Konutlarda oturanların yanlarında yalnız kendisinin veya eşinin usûl ve fürûu ile üçüncü dereceye (üçüncü derece dahil) kadar hısımları veya ge-Yûriitme ve İdare Boluma Sayfa : 20 

 

Eylül 1064 — Sayı: 18524 RESMİ GAZETE Sayfa: 21

Gelenekl, görenek ve ahlâk kuralları gereği, korumak ve bakmakla yükümlü bulundukları kimseler oturabilir.

Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi

 

Madde 14 — Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Yönetmeliğeekli (EK - 5 ) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur.Amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. Burada beyannamedeki bilgilere göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme yapılarak, toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir. Sonuç b i r yazı ile i l g i l i personele veya bu personele duyurulmak üzere görev yaptığı birime bildirilir. Beyanname, sıra cetveli ve diğer belgeler saklanır.Ancak, birinci fıkraya göre puan sıralaması yapılanlardan, kendisine konut

tahsis edilmeden başka bir i l veya ilçeye atananlar, bulundukları son görev itibariyle,yeniden puanlamaya tabi tutulur ve o yılın puan sıra cetvelinde gösterilir.Göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis talepleri, ataması.

 

 

  
Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı