sac ekimi lazer epilasyon
İLGİLİ YÖNETMELİKLER
Makale İçeriği
İLGİLİ YÖNETMELİKLER
.
.
.
Tüm Sayfalar

İKİNCİ BÖLÜM

 

Kamu Konutlarının Türlerine Göre Ayrılması

 

Kamu Konutlarının Türleri

 

Madde 5  K a m u konutları tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır:

 

a) özel tahsisli konutlar;

Yönetmeliğe ekli ( ı ) sayılı cetvelde gösterilen ve temsil özelliği olan makam

ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikteki konutlardır.

b) Görev tahsisli konutlar-,

Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, görevlerinin önemi ve özelliği

ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır.

c) Sıra tahsisli konutlar;

Yönetmeliğe ekli (4) sayıh cetvelde gösterilen puan durumu dikkate alınarak

9 uncu maddede belirtilen usul ve esaslara göre tahsis edilen konutlardır.

d) Hizmet tahsisli konutlar;

1) Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahall

i gibi meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskân

imkânları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan

görev başında bulundurulması gerekli olan personel,

2) İlgili kanunlarca kendilerine zata mahsus taşıt tahsis edilen makam va

rütbe sahiplerinin makam şoförü ve koruma görevlileri.

YOrOtme vıı İdare Boluma Sa'rfa: 18

23 Eylül 1984 — Sayı: 18524 RESMİ GAZETE Sayfa : 19

3) Kamu konutlarında görevli kapıcı, kaloriferci gibi personel,İçin inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.

Kamu Konutu özelliğini Kazanma

Madde 6 — Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili makamlarınca, mevcut konutlarının, kamu konut türlerine göre belirlenip, bu amaçta kullanılmak üzere ayrımının yapılması ile bu konutlar kamu konutu özelliğini kazanır.Genel bütçeye bağlı dairelerin konutları ise, 178 sayılı Maliye ve Gümrük^Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (d) bendi ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 23 üncü maddesi

uyannca, i l g i l i idareye tahsis edildiği tarihte kamu konutu özelliğini kazanmış olur. Konutların i l g i l i idareye tahsisi, talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılır.Kamu konutlannın görev unvan gruplarına göre ne miktarda veya hangioranda tahsis edileceği yetkili makamca tespit edilebilir. Türk Silâhlı Kuvvetlerindeayınm subay, astsubay ve sivil memur (Uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşları dahil) arasında yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  

Kamu Konutlannın Tahsis Usûl ve Esaslan Özel Tahsisli Konutların Tahsis Şekli

 Madde 7 — Özel tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (l> sayılı Cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilir.özel tahsisli konutlann tahsisinde aynca tahsis karan alınmaz, bu göreve seçilme veya atanma yeterlidir.

 

Görev Tahsisli Konutların Tahsis Şekli

 

Madde 8 — Görev tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere,cetveldeki sıraya göre, yetkili konut dağıtım komisyonu tarafından tahsis edilir. Ancak (3) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsiste aynca tahsis kararı alınmaz, atama karan aynı zamanda tahsis kararını da kapsar.Merkezde görevli personele, merkez konut dağıtım komisyonunca, görev tahsisli konut tahsisi yapılır.Kamu kurum ve kuruluşlarında, ataması merkezden yapılan personele, merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunca görev tahsisli konut tahsis edilebilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait görev tahsisli konutların tahsisi, konutun k u l lanınuna verildiği askeri birlik, karargâh ve kurumların komutanlan, kurmay başkanları veya yetki verecekleri amirler tarafından yapılır.Devlet güvenlik mahkemelerinin askeri yargıya mensup üyeleri ile Cumhuriyet savcı yardımcıları, sıraya tabi olmaksızın Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konutlardan da yararlanabilirler.Yeteri kadar görev tahsisli konutun olmaması halinde konut tahsisi talebinde bulunanlar (2) sayılı cetvelde belirtilen sıra esas alınarak Yönetmeliğin ekli (4) sayılı cetvelindeki esaslara göre, kendi aralarında puanlamaya tabi tutulur.Görev tahsisli konutta oturmakta- iken görev unvanı değişen personelin yeni

görevi, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde gösterilmiş ise, kendisi İçin tekrar tahsiskararı alınmaz. Atanma karan, son duruma göre konut tahsis k a r a n yerine geçer.

 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 19

 

Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 23 Eylül 1984 — Sayı: 18524

 

Boşalan görev tahsisli konutların, fiilen boşaltılması tarihinden itibaren engeç (30) gün içinde. Yönetmelik hükümlerine göre hak sahiplerine tahsisi gerekir.Ancak, önceden belli b i r görev için ayrıldığı halde, bu göreve atama yapılmadığın

dan boş bulunan görev tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekli

  

 Madde 9 Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli ( 4 ) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet suresi ıazla olana, hizmet süresinde

eşit ise. yetkili ev dağıtım Komisyonunca ad çekme yoluyla, konut tahsis edilir.Türk Silahlı Kuvvetlerine aiı sıra tah-.is.li konutların hak sahiplerine t a h s i l,konutun kullanımına verildiği askeri birlik, karargâh ve kurumların komutanlar',kurmay başkanları veya yetki verecekleri amirler tarafından görev ve unvanlarına bakılmaksızın puan sırasına göre yapılır.Konutların herhangi bir nedenle boşalması halinde fiilen boşaltıldığı tarihten itibaren en geç (30) gün içinde Yönetmelik hükümlerine gore hak sahiplerine tahsis edilmesi gerekir.Türk Silahlı Kuvvetlen personeli hariç, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca hak kazananlardan, bulunduğu ülke, merkez, bölge, il veya ilçe ayrımı yapılmaksızın

daha once Yönetmelikte belirtilen oturma süresince veya daha iazia sure konutta oturanlara, konut tahsis edileme/. Bu durumda olanlara tekrar konut tahsisi,mevcut talepler karşılandıktan sonra, kalan boş konut olursa Yönetmelik esaslanna

göre yapılır.Sıra tahsisli konutların hak sahiplerine tahsisi, merkezde kurulan yetkili konul dağıtım komisyonunca da yapılabilir.Merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunun tahsis edeceği görev ve sıra tahsisli konutlar kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca konutların türlerine göre tesbiti ile birlikte, hazırlanacak genelge ile ıa*>ra teşkilatına b i l d i r i l ir

  

 Hizmet Tahsisli Konutların Tahsis Şekli

 

Madde 10 — Hizmet tahsisli konutlar yetkili makam tarafından tahsis edilir.Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Yasama Organı İdari Teşkilatı Konutlarının Tahsis Şekli

 

Madde 11 — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına ait konutların tahsisi ile ilgili usûl ve esaslar.Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı tarafından düzenlenir Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatında süreli olarak görevlendir i l en personelin, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği konutlarından kendilerine

konut tahsis edilmemesi ve bağlı oldukları kamu kurum ve kuruluşu ile Türk Sılahlı Kuvvetleri Konutundan görev tahsisli veya sıra tahsisli olarak yararlanmaları halinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatında görev yaptıkları sür,içersinde bu konutlarda oturmalarına devam olunur Kamu Konutlarından Yararlanamayacaklar

 

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre kendisine konut tahsis edilen biriyle evli bulunanlar bu konutta oturdukları surece kamu konutlanndan yararlanamazlar.Konutta Birlikte Oturabilecekler

 

Madde 13 — Konutlarda oturanların yanlarında yalnız kendisinin veya eşinin usûl ve fürûu ile üçüncü dereceye (üçüncü derece dahil) kadar hısımları veya ge-Yûriitme ve İdare Boluma Sayfa : 20 

 

Eylül 1064 — Sayı: 18524 RESMİ GAZETE Sayfa: 21

Gelenekl, görenek ve ahlâk kuralları gereği, korumak ve bakmakla yükümlü bulundukları kimseler oturabilir.

Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi

 

Madde 14 — Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Yönetmeliğeekli (EK - 5 ) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur.Amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. Burada beyannamedeki bilgilere göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme yapılarak, toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir. Sonuç b i r yazı ile i l g i l i personele veya bu personele duyurulmak üzere görev yaptığı birime bildirilir. Beyanname, sıra cetveli ve diğer belgeler saklanır.Ancak, birinci fıkraya göre puan sıralaması yapılanlardan, kendisine konut

tahsis edilmeden başka bir i l veya ilçeye atananlar, bulundukları son görev itibariyle,yeniden puanlamaya tabi tutulur ve o yılın puan sıra cetvelinde gösterilir.Göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis talepleri, ataması.

 

 

 


 

Ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl, aksi halde boş konut yok ise müteakip yılda değerlendirilir ve puanlaması yapılır.Beyannameyi kasden noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis edilemez.Özel tahsisli, (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen görev tahsisli ve hizmet tahsisli konutların tahsisinde yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanmaz. Görev tahsisli konutlarda ise beyanname alınarak, yetkili makamca değerlendirilir.Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin konut tahsis talebi ve değerlendirilmesine

dair usûl ve esaslar (4) sayılı cetveldeki puanlama ve bu madde hükümleri gözönünde bulundurularak M i l l i Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca ayrıca düzenlenir.

 

 Beyannamedeki Değişiklikler

 

Madde 15 — Konut tahsis talebinde bulunan personelin durumunda  bir değişiklik olduğu takdirde bu değişiklik tarihinden itibaren en geç b i r ay içinde, değişikliği gösteren belgeler ile birlikte ek b i r beyanname ile i l g i l i amire bildirilir.

 

Konut Tahsisinin Bildirilmesi

 

Madde 16 — Yetkili makamın veya i l g i l i konut dağıtım komisyonunun konut tahsis karan, tahsisin yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde, görevli bir im tarafından b i r yazı ile konut tahsis edilen personele b i l d i r i l i r.

Konutların Teslimi ve Konutlara Giriş

 

Madde 17 — Konut tahsis edilen personele, konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanacak k i r a bedeli, müteakip ayın aylık veya ücretinden bu ayın kirası ile birlikte bordro üzerinde gösterilmek suretiyle tahsil edilir.Konutlar, konut yönetimine yetkili birimce, b i r örneği ek (6) d a gösterilen «Kamu Konuttan Giriş Tutanağı» düzenlenerek teslim edilir. Bu tutanakların aslı konut tahsis dosyasında saklanır ve b i r örneği de kiracıya verilir. Tutanağa konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşatın ek (7) deki örneğine göre, hazırlanan bir listesi eklenir.Bu tutanak, konuta girişte k i r a sözleşmesi ve çıkışta ise, geri alma ve bütün borçlarından ve dâva haklarından kurtulma yerine geçer.Konut tahsis edilmeden ve tahsis kararı bildirilmeden, konutun anahtarı teslim edilmez ve konuta girilemez.YOrOtma ve İdare MlOmO Sayfa : 21 Sayfa: 22 RESMÎ GAZETE 23 Eylül 1984 — Sayı: 18524 Konut tahsis edilenler, konutu teslim aldıkları tarihten itibaren k i r a öder.Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren,meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde Yönetmeliğe ekli kamu konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir.Bu takdirde, konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden k i r a bedeh kendisinden

tahsil edilir.Konut Tahsis Komisyonlarının Kurulması

 

Madde 18 — Komisyon kararını gerektiren konutlarm oturmaya hak kazananlara tahsisi amacı ile, konut tahsis komisyonları kurulur. B u komisyonlar kurum veya kuruluşların yetkili makamlarınca belirlenen üç kişiden oluşur. Ayrıca

i k i yedek üye tesbit edilir.Konut Tahsis Komisyonlarının Toplanması ve Çalışma Esasları

 

Madde 19 — Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve konut tahsisi isteğinde bulunanlar ile konut tahsisine hak kazandığı anlaşılanların durumunu tetkik eder.

 


 

 Komisyonca, konut tahsisine hak kazananlar için gerekçeli bir karar alınır.Konut tahsis kararlan, ekseriyetle verilir. Karar ayrıca tutulacak bir «Karar defteri» ne yazılır. Bir örneği konut tahsis dosyasında saklanır.Konut tahsis komisyonunun sekreterya işleri, konut tahsis işlemlerini yürüten birimce görevlendirilen personel tarafından yürütülür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Konutlarda Oturma Süreleri ve Konut K i r a Bedelleri Konutlarda Oturma Süreleri

 

Madde 20 — özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabilir.Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır. Ancak, bu sürenin tamamlanmasından sonra konuttan yararlanacak başka birinin olmaması halinde,i l g i l i konutta oturmaya devam eder. Ancak konuta girmek için sıra bekleyen bulunursa bu takdirde konutlarda 5 yıldan fazla oturma süresi en f a z la olandan başlamak üzere ve tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde konuttan çıkanlır.Aylık K i r a B i r im Bedellerinin Tesbiti

 

 Madde 21 — Kamu konutlannın ayük k i r a bedellerinin tesbitine esas olacak «Kira B i r im Bedelleri»; Maliye ve Gümrük Bakanlığının Koordinatörlüğünde Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Bayındırlık ve Iskan, Sanayi ve Ticaret ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından her takvim yılının başlangıcından en az üç ay önce belirlenir. Kira birim bedelleri, Bakanlar Kurulu kararıyla, yılbaşından itibaren uygulanmak üzere, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer.Komisyonca, aylık k i r a b i r im bedelleri, yararlananlara sosyal yardımda bulunma amacı da gözönünde bulundurularak, bir metrekarelik alanın aylık kira birim bedeli olarak tesbit edilir. Kaloriferli konutlarda, tesbit edilen bu aylık kira birim bedeline, farklı i k l im karakteri gösteren bölgeler ve bu bölgelerde ısınmada kullanılan > yakıtın cinsi ve bedelleri ile Yargıtay İçtihatları dikkate alınarak hesaplanan ve b i r metrekareye düşen ortalama aylık yakıt gideri bedeli ilâve edilir.İlâve edilen ortalama aylık yakıt gideri bedeli, bütün kaloriferli konutlar için aynıdır.Yurt Dışındaki Konutların Aylık Kira B i r im Bedellerinin Tesbiti

 

Madde 22 — Yurt dışındaki konutların aylık k i r a b i r im bedelleri beşinci derecenin

birinci kademesindeki evli ve çocuksuz bir Devlet memurunun yurt içi ve

yurt dışı net aylık tutarları arasındaki orana göre, bulunan kat sayısının, yurt içi

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa ' 22 23 Eylül 1084 — Sayı: 18324 RESMİ GAZETE Sayfa: 23 için tespit edilen aylık kira birim bedelleri ile çarpılması suretiyle, her ülke için ayrı ayrı hesaplanır.Aylık Kira Bedelinin Tesbit ve Tahsili

 

Madde 23 — Konutların aylık kira bedeli, o yıl için belirlenen aylık kira birim bedelinin, konutun brüt inşaat alanı ile çarpılması suretiyle, ilgili kurum ve kuruluşça tesbit edilir. Brüt inşaat alanının yüzyirmi metrekareden fazlası dikkate

alınmaz.Kira bedeli konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanır.Konutların aylık kira bedelleri personelin aylık veya ücretinden peşin olarak ve bordro üzerinden kesilmek suretiyle tahsil edilerek genel bütçeye dahil kurum ve kuruluşlarda Hazine'ye ve diğerlerinde ise kendi bütçelerine irat kaydedilir.Tahakkuka yetkili birim tarafından, kendilerine konut tahsis edilen personelin adı ve soyadı, görevi, aylığı veya ücreti ile aylık toplam kira miktarım gösteren cetvelin onayh bir örneği personelin maaşının ödendiği saymanlığa verilir.Aylık kira bedelini kesmeyen tahakkuk memuru ve saymanlar, kesmedikleri kira karşılıklarından sorumludurlar.Kiracıların aylık veya ücretinden aylık kira bedelini kesen sayman, tahsil

ettiği kira miktarını gösterir müfredatlı ve onaylı bir listeyi, müteakip aynı 10 uncu gününe kadar ilgili birimlere vermek zorundadır. Bu birimler, listeye göre kira tahsilatlarını kira defterlerinde kiracının hesabına işlerler.Hizmet Binalarındaki Konutların Aylık Kira Bedellerinin Tesbiti

 

 

Madde 24 — Su, elektrik ve havagazı sayaçları ayn olan hizmet binalarındaki konutların aylık kira bedelleri Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre tesbit edilir. Konutun ayrı sayacı yoksa, su, elektrik ve havagazı bedeli olarak aylık kira bedeline ilâve edilecek miktarlar. Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyannca, ilgili komisyon tarafından belirlenir.

Bu miktarların tesbitinde güçlük bulunduğu takdirde, komisyonun belirleyeceği ortalama emsal bedelleri, aylık kira bedeli ile birlikte tahsil edilir.Aylık Kira Bedeli Alınmayacak Konutlar

 

Madde 25 — Yurt içinde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam,Başbakan ve Milli Güvenlik Konseyi yönetimi dönemindeki Başbakan, yurt dışında büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyetleri başkanlan ve başkonsoloslar için tahsis edilen özel tahsisli konutlar ile Yönetmeliğin 5 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen hizmet tahsisli konutlardan aylık kira bedeli alınmaz.

 

 

 


 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Konutların İşletme, Bakım ve Onanm Giderlerinin Karşılanması Kurum ve Kuruluşlarca Karşılanacak İşletme, Bakım ve Onarım Giderleri

 

Madde 26 — a) Bu Yönetmeliğe göre, kamu konutu olarak aynlan konutların;

1) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan kaloriferli konutların

ısınma giderleri,

2) Borçlar Kanununun 258 nci maddesinde bahsi geçen ve konutların olağan

kullanılmasından doğan temizlik ve küçük onarım giderleri dışında kalan

asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması

ve onarımı ile ilgili giderleri,

3) Kalorifer, hidrofor gibi ortak tesislerin işletme giderleri;YOrOMM v » ioar* Borumu Sayfa : *3fiayfa : 24 RESMİ GAZETE 23 Eylül 1084 — Sayı: 18524

4) Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren beş yılda bir boya (yağlı, plastik gibil ve üç yılda bir badana giderleri,

b) Özel tahsisli konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri ile

demirbaş eşya ve mefruşat giderleri ve konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik,

telefon, kapıcı, ahçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri,

c) Görev tahsisli konutlardan (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe

sahiplerine tahsis edilen konutların (a) bendinde belirtilen giderlerine ilâve, olarak,

demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin tamamı ile konutun aydınlatma, elektrik,

su, gaz ve benzeri giderlerinin, konutun yüzyirmi metrekaresine isabet eden

kısmından fazlası,

Kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır.

Konutta oturanlar, kurum ve kuruluşlara ait olup, yapılması uygun görülen

onarımların yapılmasına engel olamazlar ve meşru b i r mazeret olmadıkça tarihini

erteleyemezler.

Konutta oturanların kurumlarının muvafakatini almadan yaptıkları onarım

giderleri ödenmez.

Eşyalı Olarak Konut Tahsisi

  

  

 

Madde 27 — Özel tahsisli konutlar ile eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarda bulundurulacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve bunların özellikleri ile kullanma süreleri, personelin temsil ve görev özelliği ile konutların ihtiyaçları ve günün şartları gözönünde bulundurularak, özel tahsisli konutlar için ayrı, görev tahsisli konutlardan (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahipleri için ayrı olmak üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile i l g i l i kurum

ve kuruluşlarca müştereken tespit olunur.İl özel İdareleri ve belediyelerin eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarına alınacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve benzeri hususlar İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.İktisadi Devlet Teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu teşebbüslerine ait müesseseler, sermayesinin yüzdeellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıklar ile özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankaların, eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarına alınacak demirbaş eşya ve mefruşatmaneler olacağı ve diğer hususlar ise bu kuruluşların en yüksek karar organlarınca belirlenir.Yurt dışında büyükelçilere, daimi delegelere, maslahatgüzarlara, askeri temsil heyetleri başkanlarına ve başkonsoloslara tahsis edilecek özel tahsisli konutların demirbaş eşya ve mefruşatı, ülkenin temsil ihtiyaçları d a gözönünde tutularak.M i l l i Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarınca düzenlenir.Konut Tahsis Edilenler Tarafından Karşılanacak Giderler

 

Madde 28 — a) Kalorifersiz konutlar ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan kaloriferli konutların ısınma giderleri,

b) Küçük bakım ve onarım giderleri (Kiracı tarafından kınlan camların takılması, bozulan musluklarm değiştirilmesi veya tamir edilmesi ve benzeri işler gibi) ile kötü kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyan giderleri,c) Ortak kullanım alanları dahil, konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderleri,

 d) Konutlarda istihdam edilen kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi ve

benzerleri ile çeşitli ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan giderler,

Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 24

23 Eylül 1984 — Sayı: 18524 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25

e) Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre, tesbit edilen yakıt ihtiyacından

fazla kullanılan yakıt giderleri,

Konut tahsis edilenler tarafından karşılanır.

(e) bendinde bahsedilen giderlerin, kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konut blok veya gruplarında, bu giderlerin brüt yüzölçümü oranına göre, her bağımsız bölüme isabet eden kısmının, ait olduğu ayı takibeden ayın i lk 15 günü içinde personelin aylık veya ücretinin ödendiği saymanlığa bildirilerek, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi esaslarına göre, tahsil edilmesi sağlanır.

 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı