sac ekimi lazer epilasyon
İLGİLİ YÖNETMELİKLER - .
Makale İçeriği
İLGİLİ YÖNETMELİKLER
.
.
.
Tüm Sayfalar

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Konutların İşletme, Bakım ve Onanm Giderlerinin Karşılanması Kurum ve Kuruluşlarca Karşılanacak İşletme, Bakım ve Onarım Giderleri

 

Madde 26 — a) Bu Yönetmeliğe göre, kamu konutu olarak aynlan konutların;

1) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan kaloriferli konutların

ısınma giderleri,

2) Borçlar Kanununun 258 nci maddesinde bahsi geçen ve konutların olağan

kullanılmasından doğan temizlik ve küçük onarım giderleri dışında kalan

asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması

ve onarımı ile ilgili giderleri,

3) Kalorifer, hidrofor gibi ortak tesislerin işletme giderleri;YOrOMM v » ioar* Borumu Sayfa : *3fiayfa : 24 RESMİ GAZETE 23 Eylül 1084 — Sayı: 18524

4) Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren beş yılda bir boya (yağlı, plastik gibil ve üç yılda bir badana giderleri,

b) Özel tahsisli konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri ile

demirbaş eşya ve mefruşat giderleri ve konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik,

telefon, kapıcı, ahçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri,

c) Görev tahsisli konutlardan (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe

sahiplerine tahsis edilen konutların (a) bendinde belirtilen giderlerine ilâve, olarak,

demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin tamamı ile konutun aydınlatma, elektrik,

su, gaz ve benzeri giderlerinin, konutun yüzyirmi metrekaresine isabet eden

kısmından fazlası,

Kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır.

Konutta oturanlar, kurum ve kuruluşlara ait olup, yapılması uygun görülen

onarımların yapılmasına engel olamazlar ve meşru b i r mazeret olmadıkça tarihini

erteleyemezler.

Konutta oturanların kurumlarının muvafakatini almadan yaptıkları onarım

giderleri ödenmez.

Eşyalı Olarak Konut Tahsisi

  

  

 

Madde 27 — Özel tahsisli konutlar ile eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarda bulundurulacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve bunların özellikleri ile kullanma süreleri, personelin temsil ve görev özelliği ile konutların ihtiyaçları ve günün şartları gözönünde bulundurularak, özel tahsisli konutlar için ayrı, görev tahsisli konutlardan (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahipleri için ayrı olmak üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile i l g i l i kurum

ve kuruluşlarca müştereken tespit olunur.İl özel İdareleri ve belediyelerin eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarına alınacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve benzeri hususlar İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.İktisadi Devlet Teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu teşebbüslerine ait müesseseler, sermayesinin yüzdeellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıklar ile özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankaların, eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarına alınacak demirbaş eşya ve mefruşatmaneler olacağı ve diğer hususlar ise bu kuruluşların en yüksek karar organlarınca belirlenir.Yurt dışında büyükelçilere, daimi delegelere, maslahatgüzarlara, askeri temsil heyetleri başkanlarına ve başkonsoloslara tahsis edilecek özel tahsisli konutların demirbaş eşya ve mefruşatı, ülkenin temsil ihtiyaçları d a gözönünde tutularak.M i l l i Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarınca düzenlenir.Konut Tahsis Edilenler Tarafından Karşılanacak Giderler

 

Madde 28 — a) Kalorifersiz konutlar ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan kaloriferli konutların ısınma giderleri,

b) Küçük bakım ve onarım giderleri (Kiracı tarafından kınlan camların takılması, bozulan musluklarm değiştirilmesi veya tamir edilmesi ve benzeri işler gibi) ile kötü kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyan giderleri,c) Ortak kullanım alanları dahil, konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderleri,

 d) Konutlarda istihdam edilen kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi ve

benzerleri ile çeşitli ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan giderler,

Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 24

23 Eylül 1984 — Sayı: 18524 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25

e) Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre, tesbit edilen yakıt ihtiyacından

fazla kullanılan yakıt giderleri,

Konut tahsis edilenler tarafından karşılanır.

(e) bendinde bahsedilen giderlerin, kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konut blok veya gruplarında, bu giderlerin brüt yüzölçümü oranına göre, her bağımsız bölüme isabet eden kısmının, ait olduğu ayı takibeden ayın i lk 15 günü içinde personelin aylık veya ücretinin ödendiği saymanlığa bildirilerek, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi esaslarına göre, tahsil edilmesi sağlanır. 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı