sac ekimi lazer epilasyon
İLGİLİ YÖNETMELİKLER - .
Makale İçeriği
İLGİLİ YÖNETMELİKLER
.
.
.
Tüm Sayfalar

 

 Komisyonca, konut tahsisine hak kazananlar için gerekçeli bir karar alınır.Konut tahsis kararlan, ekseriyetle verilir. Karar ayrıca tutulacak bir «Karar defteri» ne yazılır. Bir örneği konut tahsis dosyasında saklanır.Konut tahsis komisyonunun sekreterya işleri, konut tahsis işlemlerini yürüten birimce görevlendirilen personel tarafından yürütülür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Konutlarda Oturma Süreleri ve Konut K i r a Bedelleri Konutlarda Oturma Süreleri

 

Madde 20 — özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabilir.Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır. Ancak, bu sürenin tamamlanmasından sonra konuttan yararlanacak başka birinin olmaması halinde,i l g i l i konutta oturmaya devam eder. Ancak konuta girmek için sıra bekleyen bulunursa bu takdirde konutlarda 5 yıldan fazla oturma süresi en f a z la olandan başlamak üzere ve tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde konuttan çıkanlır.Aylık K i r a B i r im Bedellerinin Tesbiti

 

 Madde 21 — Kamu konutlannın ayük k i r a bedellerinin tesbitine esas olacak «Kira B i r im Bedelleri»; Maliye ve Gümrük Bakanlığının Koordinatörlüğünde Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Bayındırlık ve Iskan, Sanayi ve Ticaret ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından her takvim yılının başlangıcından en az üç ay önce belirlenir. Kira birim bedelleri, Bakanlar Kurulu kararıyla, yılbaşından itibaren uygulanmak üzere, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer.Komisyonca, aylık k i r a b i r im bedelleri, yararlananlara sosyal yardımda bulunma amacı da gözönünde bulundurularak, bir metrekarelik alanın aylık kira birim bedeli olarak tesbit edilir. Kaloriferli konutlarda, tesbit edilen bu aylık kira birim bedeline, farklı i k l im karakteri gösteren bölgeler ve bu bölgelerde ısınmada kullanılan > yakıtın cinsi ve bedelleri ile Yargıtay İçtihatları dikkate alınarak hesaplanan ve b i r metrekareye düşen ortalama aylık yakıt gideri bedeli ilâve edilir.İlâve edilen ortalama aylık yakıt gideri bedeli, bütün kaloriferli konutlar için aynıdır.Yurt Dışındaki Konutların Aylık Kira B i r im Bedellerinin Tesbiti

 

Madde 22 — Yurt dışındaki konutların aylık k i r a b i r im bedelleri beşinci derecenin

birinci kademesindeki evli ve çocuksuz bir Devlet memurunun yurt içi ve

yurt dışı net aylık tutarları arasındaki orana göre, bulunan kat sayısının, yurt içi

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa ' 22 23 Eylül 1084 — Sayı: 18324 RESMİ GAZETE Sayfa: 23 için tespit edilen aylık kira birim bedelleri ile çarpılması suretiyle, her ülke için ayrı ayrı hesaplanır.Aylık Kira Bedelinin Tesbit ve Tahsili

 

Madde 23 — Konutların aylık kira bedeli, o yıl için belirlenen aylık kira birim bedelinin, konutun brüt inşaat alanı ile çarpılması suretiyle, ilgili kurum ve kuruluşça tesbit edilir. Brüt inşaat alanının yüzyirmi metrekareden fazlası dikkate

alınmaz.Kira bedeli konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanır.Konutların aylık kira bedelleri personelin aylık veya ücretinden peşin olarak ve bordro üzerinden kesilmek suretiyle tahsil edilerek genel bütçeye dahil kurum ve kuruluşlarda Hazine'ye ve diğerlerinde ise kendi bütçelerine irat kaydedilir.Tahakkuka yetkili birim tarafından, kendilerine konut tahsis edilen personelin adı ve soyadı, görevi, aylığı veya ücreti ile aylık toplam kira miktarım gösteren cetvelin onayh bir örneği personelin maaşının ödendiği saymanlığa verilir.Aylık kira bedelini kesmeyen tahakkuk memuru ve saymanlar, kesmedikleri kira karşılıklarından sorumludurlar.Kiracıların aylık veya ücretinden aylık kira bedelini kesen sayman, tahsil

ettiği kira miktarını gösterir müfredatlı ve onaylı bir listeyi, müteakip aynı 10 uncu gününe kadar ilgili birimlere vermek zorundadır. Bu birimler, listeye göre kira tahsilatlarını kira defterlerinde kiracının hesabına işlerler.Hizmet Binalarındaki Konutların Aylık Kira Bedellerinin Tesbiti

 

 

Madde 24 — Su, elektrik ve havagazı sayaçları ayn olan hizmet binalarındaki konutların aylık kira bedelleri Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre tesbit edilir. Konutun ayrı sayacı yoksa, su, elektrik ve havagazı bedeli olarak aylık kira bedeline ilâve edilecek miktarlar. Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyannca, ilgili komisyon tarafından belirlenir.

Bu miktarların tesbitinde güçlük bulunduğu takdirde, komisyonun belirleyeceği ortalama emsal bedelleri, aylık kira bedeli ile birlikte tahsil edilir.Aylık Kira Bedeli Alınmayacak Konutlar

 

Madde 25 — Yurt içinde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam,Başbakan ve Milli Güvenlik Konseyi yönetimi dönemindeki Başbakan, yurt dışında büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyetleri başkanlan ve başkonsoloslar için tahsis edilen özel tahsisli konutlar ile Yönetmeliğin 5 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen hizmet tahsisli konutlardan aylık kira bedeli alınmaz.

 

 

  
Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı