sac ekimi lazer epilasyon
İLGİLİ YÖNETMELİKLER - .
Makale İçeriği
İLGİLİ YÖNETMELİKLER
.
.
.
Tüm Sayfalar

 

Ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl, aksi halde boş konut yok ise müteakip yılda değerlendirilir ve puanlaması yapılır.Beyannameyi kasden noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis edilemez.Özel tahsisli, (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen görev tahsisli ve hizmet tahsisli konutların tahsisinde yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanmaz. Görev tahsisli konutlarda ise beyanname alınarak, yetkili makamca değerlendirilir.Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin konut tahsis talebi ve değerlendirilmesine

dair usûl ve esaslar (4) sayılı cetveldeki puanlama ve bu madde hükümleri gözönünde bulundurularak M i l l i Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca ayrıca düzenlenir.

 

 Beyannamedeki Değişiklikler

 

Madde 15 — Konut tahsis talebinde bulunan personelin durumunda  bir değişiklik olduğu takdirde bu değişiklik tarihinden itibaren en geç b i r ay içinde, değişikliği gösteren belgeler ile birlikte ek b i r beyanname ile i l g i l i amire bildirilir.

 

Konut Tahsisinin Bildirilmesi

 

Madde 16 — Yetkili makamın veya i l g i l i konut dağıtım komisyonunun konut tahsis karan, tahsisin yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde, görevli bir im tarafından b i r yazı ile konut tahsis edilen personele b i l d i r i l i r.

Konutların Teslimi ve Konutlara Giriş

 

Madde 17 — Konut tahsis edilen personele, konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanacak k i r a bedeli, müteakip ayın aylık veya ücretinden bu ayın kirası ile birlikte bordro üzerinde gösterilmek suretiyle tahsil edilir.Konutlar, konut yönetimine yetkili birimce, b i r örneği ek (6) d a gösterilen «Kamu Konuttan Giriş Tutanağı» düzenlenerek teslim edilir. Bu tutanakların aslı konut tahsis dosyasında saklanır ve b i r örneği de kiracıya verilir. Tutanağa konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşatın ek (7) deki örneğine göre, hazırlanan bir listesi eklenir.Bu tutanak, konuta girişte k i r a sözleşmesi ve çıkışta ise, geri alma ve bütün borçlarından ve dâva haklarından kurtulma yerine geçer.Konut tahsis edilmeden ve tahsis kararı bildirilmeden, konutun anahtarı teslim edilmez ve konuta girilemez.YOrOtma ve İdare MlOmO Sayfa : 21 Sayfa: 22 RESMÎ GAZETE 23 Eylül 1984 — Sayı: 18524 Konut tahsis edilenler, konutu teslim aldıkları tarihten itibaren k i r a öder.Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren,meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde Yönetmeliğe ekli kamu konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir.Bu takdirde, konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden k i r a bedeh kendisinden

tahsil edilir.Konut Tahsis Komisyonlarının Kurulması

 

Madde 18 — Komisyon kararını gerektiren konutlarm oturmaya hak kazananlara tahsisi amacı ile, konut tahsis komisyonları kurulur. B u komisyonlar kurum veya kuruluşların yetkili makamlarınca belirlenen üç kişiden oluşur. Ayrıca

i k i yedek üye tesbit edilir.Konut Tahsis Komisyonlarının Toplanması ve Çalışma Esasları

 

Madde 19 — Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve konut tahsisi isteğinde bulunanlar ile konut tahsisine hak kazandığı anlaşılanların durumunu tetkik eder.

  
Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı